רחוב העבודה 35, אשדוד , 073-7580374
תקנון
לסיום הקנייה
לסיום הקנייה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") רהיטי עד  ADFurniture, ח.פ. 206484206.

 

להלן תקנון האתר:
 
כללי
1. הרכישה באמצעות אתר החברה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. יש לקרוא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולש ובין החברה.
2. קריאת תנאי התקנון היא תנאי מקדמי להשתתפות במכירות המתבצעות באתר. עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן. כמו כן, המשתמש יידרש לציין במפורש כי קרא את התקנון והסכים לכל תנאיו, ר' להלן, וזאת בטרם יחל את השימוש באתר.
3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.
4. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
5. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
6. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.
7. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מידי פעם בפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המעודכן באתר.  

פרטים והגדרות
8. שם העסק המורשה הוא: רהיטי עד.
מוצרי החברה – ריהוט לבית, ריהוט למשרד וריהוט לחנויות.
פרטי כתובת ויצירת קשר – רחוב העבודה 35, אשדוד, טלפון: 08-6194555, פקס: 08-8526256, דוא"ל .ADFurniture18@gmail.com .
 
כשרות להשתמש באתר
9. כל גולש (להלן: "גולש" או "לקוח" או "משתמש") רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
9.1  המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
9.2  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
9.3  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
10. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של מוצרי הספק באתר.
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
11.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
11.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;
11.3 המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
11.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים;
11.5 בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
11.6 אם משתמש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה, ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
11.7 אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
12. החברה רשאית למנוע ממשתמש את השתתפותו ברכישת מוצרי החברה באמצעות האתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 
הליך ההזמנה
13. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי הדין.
14. המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר של המוצר המוצג באתר בעת ההזמנה לרכישה על ידי הלקוח.
15. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות לרכישות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של רכישה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה הרכישה. 
16. ההרשמה לאתר תעשה על ידי בחירת שם משתמש וסיסמה והקלדת פרטים, כגון: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו לצורך הזמנת מוצר ורכישתו, וזאת בטרם ביצוע ההזמנה. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת החברה לא יכולה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
מובהר ומודגש כי התייצגות בכזב כאדם אחר בכוונה להונות עלולה להיחשב עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.
17. מובהר כי החברה רשאית לדרוש מהמשתמש למלא משוב אשר ייתכן ויפורסם על ידה באתר החברה או בכל אמצעי תקשורת אחר, תכניו ו/או כל חלק מהם, כמפורט בסעיפים 54-60 שלהלן. כל פרסום כזה לא יכלול את פרטי המשתמש, למעט את שם המשתמש אשר ציין בעת הרשמתו. על-כן, על המשתמש חלה האחריות לבחור בשם משתמש המתאים לו, תוך שימת לב לשם משתמש אשר ימנע ככל הניתן את זיהויו, במידה והלקוח חפץ בכך.
           
אני מסכימ/ה ומאשר/ת לחברה לפרסם את המשוב אותו אמלא על פי סעיף זה, כולו או חלקו, באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר. פרסום כזה לא יכלול את פרטיי, למעט את שם המשתמש שלי.
 
18. מיד עם ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
19. במידה והפעולה אושרה, ההזמנה תירשם, וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור "כרטיס לקוח" שבאתר כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. בתוך 48 שעות מסיום הליך הרכישה, יישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע העסקה.
20. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שנשלח לדואר אלקטרוני של הלקוח, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים- לרבות מס' הזמנה, פרטי הזמנה ופרטי הלקוח- יהווה אישור על קליטת ההזמנה באתר, והרישום שנרשם באתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות והרישום.                            

מועד שליחת האישור על ביצוע העסקה לדואר האלקטרוני של הלקוח כאמור מהווה את מועד ביצוע העסק, מועד אספקת המוצר ייחשב רק החל ממועד ביצוע העסקה.
21. חיוב המשתמש בעלות המוצר שנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאחר ביצוע העסקה.
22. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה בדוא"ל. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי המשתמש. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה בדוא"ל על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
23. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג שירות החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש. במקרה כאמור, ייחשב מועד אספקת המוצר רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג שירות החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפנייה, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
24. מובהר כי המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי של הספקים המציעים מוצרים באתר והאחראים לאספקתם ללקוח, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי של הספק. עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ובהתאם האתר מחייב את כל הספקים שלא ליתן הצעה בגין מוצר אשר אינו נמצא במלאי הספק במועד ההצעה או אשר קיימת סבירות כי לא יהא במלאי הספק במועד הזמנתו על ידי לקוח. כמו כן, עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, החברה מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד. 
ואולם, במידה ויתברר כי בשל נסיבות אשר אינן תלויות ו/או אינן בשליטת החברה ו/או בנסיבות שלא היו בידיעת החברה מבעוד מועד ו/או בנסיבות שלא ניתן היה לצפות אותם- מוצר שרכש משתמש באמצעות האתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תינתן למשתמש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה וקיבל המשתמש את הצעת החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והמשתמש לא יהא מעוניין במוצר החלופי, יהא המשתמש זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את הסכום ששולם בגין המוצר, ככל ושולם.
לאור האמור, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח ו/או הפסדים כספיים ו/או מכל סוג אחר ו/או נזקים כספיים ו/או כלכליים ו/או בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר ו/או מכל סוג אחר, וכיו''ב.
  
המוצרים
25. האתר מאפשר למשתמש להזמין מוצרים שונים (להלן: "מוצרי חו"ל") ישירות מספקים זרים ברחבי העולם ובתנאי שהיבוא נעשה לצריכה אישית.                                                                      

26. הלקוח יקבל בעת קבלת המוצר לידיו תעודת אחריות מאת החברה אשר מגדירה את ההתקשרות בין החברה ובין הלקוח ואת האחריות של החברה כלפי הלקוח, ולרבות לעניין שירות ותמיכה.
27. מובהר ומוסכם כי שירות לאחר רכישת ואספקת מוצר חו"ל עשוי להתבצע בכתובת הלקוח או במחסני החברה, לפי שיקול דעתה של החברה.
28. אספקת חלקי חילוף-  לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, מובהר כי במקרה בו יש לספק חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, יסופקו חלקי החילוף ללקוח עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר. חלקי חילוף לשם תיקון מוצר אשר מחירו במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות של המוצר. יצויין כי במקרה בו יש לספק חלקי חילוף לשם תיקון מוצר חו"ל, מועד אספקת חלקי החילוף יהא כאמור בסעיף 41 להלן.
29. מועדי ביצוע התיקונים- בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, החברה תתקן המוצר לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקראה לעשות כן, במהלך תקופת האחריות. במקרה בו מחיר המוצר עולה על 400 ₪, החברה תתקן את המוצר בתוך תקופה של שלושה שבועות מיום שנקראה לעשות כן. שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות. סעיף זה כפוף לסעיף 31 לעיל בהתאם לעניין.
30. תשומת לבך לכך שבמידה וקיימת סתירה בין האמור בסעיפים דלעיל בנוגע למוצרי חו"ל, לבין האמור בסעיף אחר בתקנון האתר, תגבר ההוראה הנוגעת ישירות למוצרי חו"ל.

אספקת והובלת המוצרים
31. מועד אספקת מוצר ללקוח הנה בתוך 60 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה, בכפוף לסעיף 47 שלהלן. "מועד אספקת המוצר ללקוח" משמעו- מועד זמינות המוצר לאיסוף הלקוח ממחסני החברה או ממחסני ספק ישראל, לפי העניין. יצויין כי במקרה בו יש לספק חלקי חילוף לשם תיקון מוצר חו"ל כאמור בסעיף 31 לעיל, מועד אספקת חלקי החילוף יהא אף הוא בתוך 60 ימי עסקים נוספים.
32. הודעה על זמינות המוצר במחסני החברה או במחסני הספק הישראלי לשם איסוף על ידי הלקוח תינתן ללקוח בהודעה במייל ו/או בהודעת טקסט לנייד ו/או באמצעות הטלפון.
33. איסוף המוצר באופן עצמאי על ידי הלקוח חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום הגעת ההזמנה. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, והחברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לתקנון זה.
34. מועדי זמינותם של המוצרים במחסני החברה או במחסני הספק הישראלי, לפי העניין, לאיסוף הלקוח, כפי שאלה מצויינים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד.
35. בעת מסירת המוצר ללקוח, רשאים החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 
36. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, תיידע החברה את הלקוח בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר שלא יעלה על 7 ימי עסקים ממועד האספקה הקבוע כאמור.
37. מובהר כי זמן המשלוח ממחסני הספק בישראל ו/או בחו"ל המצויין בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכן ייתכנו עיכובים עקב נסיבות ו/או גורמים שונים (כגון: "כח עליון", מזג אוויר, חגי ומועדי ישראל, נסיבות בטחוניות, שביתות ו/או השבתות במשק, עיכובים במכס, וכד'), ועל כן במקרים כאלה החברה אינה ולא תהא אחראית לכל איחור /או עיכוב באספקת מוצרי חו"ל למחסני החברה בישראל, ו/או לכל נזק כספי או מכל סוג אחר ו/או הפסד כספי או מכל סוג אחר ו/או אובדן רווח מכל סוג, שייגרם ו/או עלול להיגרם ללקוח בשל כך.
38. אספקת המוצר ומסירתו ללקוח תתבצע רק לגבי מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כמפורט בתקנון זה.
המוצרים יסופקו ללקוח בצירוף חשבונית מס ותעודת אחריות של ספק ישראל לגבי מוצר ישראל; ותעודת אחריות של החברה לגבי מוצר חו"ל.
39. החברה אינה מספקת שירותי הובלה והרכבה. הלקוח הוא האחראי לאיסוף המוצר ממחסני החברה או ממחסני הספק בישראל, כפי שייקבע על ידי החברה, ולהרכבת המוצר. מוצר חו"ל יועמד לאיסוף הלקוח במחסני החברה בישראל, ואילו מוצר של ספק ישראל יועמד לאיסוף הלקוח במחסני החברה או במחסני הספק הישראלי.
40.  על אף האמור לעיל, החברה רשאית להמליץ על חברת הובלות והרכבה אשר תספק שירותי הובלה והרכבה של המוצר עבור הלקוח (להלן: חברת ההובלות החיצונית.
41. מובהר ומודגש, והלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו, שחברת ההובלות החיצונית- אם וככל שהלקוח יתקשר עמה- גובה תשלום נפרד עבור שירותיה במישרין מהלקוח, וכי התשלום אינו נגבה על ידי החברה ואינו משולם לידי החברה.
42. החברה מציגה את עלות שירותי ההובלה וההרכבה של חברת ההובלות החיצונית לגבי כל מוצר.
מודגש ומובהר כי חברת ההובלות החיצונית ושירותיה ומחיר שירותיה המוצגים ליד המוצרים באתר החברה- כולם בגדר המלצה בלבד, ואין הלקוח מחוייב כלל להתקשר עם חברת ההובלות החיצונית. הלקוח רשאי להתקשר עם כל חברת הובלות כחפצו לשם הובלת והרכבת המוצר, ולרבות לאסוף את המוצר, להובילו בכוחות עצמו, ולהרכיב את המוצר בכוחות עצמו.
43. מובהר כי במידה והלקוח אכן התקשר עם חברת ההובלות החיצונית ובמקרה של אספקת מוצר לאיזור בעל גישה מוגבלת מבחינה בטחונית, חברת ההובלות החיצונית תהא רשאית להעמיד את המוצר ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש.
כמו כן מובהר כי במקרה של "הובלה חריגה", דהיינו הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או משלוח מחוץ לישראל, ייתכן וחברת ההובלות החיצונית תגבה תשלום נוסף, והכל בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

מילוי משובים והשימוש בהם
44. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בסיום כל מכירה, לשלוח למשתמש משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך הרכישה וההזמנה ו/או על הספק שממנו רכש מוצר בפועל ו/או על המוצר שרכש בפועל ו/או על השירות שניתן לו, ולדרגם בהתאם

(להלן - "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש.
45. המשתמש מחוייב למילוי הוגן של פרטים מדוייקים ונכונים במשוב.
46. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ו/או חוק כלשהו. "לשון הרע" על פי חוק איסור לשון הרע הנו דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.
משתמש אשר מילא משוב תוך הפרת האמור בסעיף זה, ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה, תביעה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין ההפרה כאמור.
47. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחוייבת ליידע את המשתמש בדבר.
48. החברה תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי תקשורת אחרים (כגון פייסבוק או עיתון יומי או שבועי), את נתוני המשובים או כל חלק מהם (ולמשל, את המשוב המילולי שמילא המשתמש) ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. סעיף זה הוא יסודי בתקנון.
המשתמש מצהיר בזאת כי סעיף זה מקובל עליו וכי הוא מאשר בזאת לחברה לפרסם בכל דרך שתמצא לנכון את המשוב שמילא, על תוכנו, כפי שפורט לעיל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד פרסום כאמור. 
49. עוד מובהר ומודגש כי כל פרסום של המשוב, תכניו ו/או כל חלק מהם, לא יכלול את פרטי המשתמש, למעט את שם המשתמש אשר ציין בעת הרשמתו. על המשתמש חלה האחריות לבחור בשם משתמש המתאים לו, תוך שימת לב לשם משתמש אשר ימנע ככל הניתן את זיהויו, במידה והלקוח חפץ בכך.                                                                                                                       

50. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר כשלעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

  

אני מסכימ/ה ומאשר/ת לחברה לפרסם את המשוב אותו אמלא, כולו או חלקו, באתר של החברה, בדף הפייסבוק של החברה או בכל אמצעי תקשורת אחר. הפרסום לא יכלול את פרטיי, למעט את שם המשתמש שלי.
 
מדיניות הפרטיות
51. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש הגולש בלבד אשר נדרש לשמור על סודיותם.
52. אם יבחר הגולש להעביר את פרטי שם המשתמש ו/או סיסמתו האישית לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית, עשה כן על פי הרשאה מהגולש. בכל מקרה בו העביר הגולש את פרטי שם המשתמש או סיסמתו האישית לאחר, החברה לא תשא בכל אחריות, מכל סוג, לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או מכל סוג אחר בגולש, ולרבות לעניין פרטיותו ו/או פגיעה כספית בו, שייגרמו ו/או העלולים להיגרם עקב שימוש כאמור בשם המשתמש ובסיסמתו האישית על ידי אחר.
53. ככל שהלקוח בחר לקבל את שירותי חברת ההובלות החיצונית, תספק החברה לחברת ההובלות החיצונית את המידע הרלוונטי לשם ההובלה בלבד, כגון שם וכתובת הלקוח, על מנת לאפשר את הובלת המוצר ללקוח בהתאם לפרטים שמסר במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה.
הלקוח מאשר ומסכים כי פרטים אלה יועברו על ידי החברה לחברת ההובלות החיצונית לשם הובלת המוצר ללקוח.
54. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שנמסר לה באמצעות האתר ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין.
55. האתר מאובטח בהתאם לתקן PCI . החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, בנסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שאינן בשליטתה ו/או שלא ניתן היה לצפות אותן ו/או הנובעות מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, כספי ו/או מכל סוג אחר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
 
 ביטול רכישה והחזרת מוצרים
56. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לסעיפים 47 ו- 48 שלהלן.
57. לפי סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, זכות הביטול לא תחול, בין היתר, לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן; וכן זכות הביטול לא תחול במקרה שהמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
58. בעסקת מכר מרחוק, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, אינם ניתנים לביטול מרגע ביצוע ההזמנה בהתאם לסעיף 14ג(ד)(4) לחוק להגנת הצרכן. "עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
59. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה של הטרדה מתמשכת ו/או חוזרת של הלקוח לשווא ו/או לתכלית שאינה פגם במוצר יחוייב הלקוח בערך הכספי של זמן העבודה, החלפים, התיקונים ושירות בעלי המקצוע לגבי כל קריאת שירות. הלקוח מאשר ומסכים לתנאי זה.
60. במקרה שהמוצר הוא מוצר מדף (מוצר במלאי) ולא היה פגום, והוחזר על ידי הלקוח, ייגבו מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לחוק, וכמו כן יושבו על ידי הלקוח לחברה ההוצאות אשר הוצאו על ידי החברה בגין אספקת המוצר ללקוח (כגון: הוצאות החסנה ואשראי).
61. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
61.1 אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר; ו/או-
61.2 אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו.
62. במקרים המפורטים בסעיף 61 לעיל, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בחוזה זה.
63. החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: 
63.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
63.2 במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
63.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
63.4 בנסיבות כגון כוח עליון ו/או נסיבות שאינן תלויות או שאינן בשליטת החברה ו/או נסיבות שלא היו ידועות לחברה מבעוד מועד ו/או נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותן;
63.5 בנסיבות של פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
63.6 אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
63.7 אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
64. תיתכן סטייה של עד 10% בין צבע ונראות המוצר כפי שהוא נראה באתר לעומת המציאות.

64.1 תיתכן סטייה של עד 10% בין גדלי המוצר (אורך, רוחב, גובה) המופיעים באתר לבין גדליו במציאות.                                                                                                                                     

64.2 הודעה על ביטול המכירה כאמור בסעיף 63 לעיל תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.
 
אחריות
65. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי אחריות שונים בתקנון זה, תחולנה, בנוסף, ההוראות הבאות.
66. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
67. תקופת האחריות- תקופה של שנה מיום מסירת המוצר ללקוח, והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006.  
68. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק של החברה או בקטלוג המוצרים של החברה או של היצרן או באתר האינטרנט של החברה נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. 
69. בכפוף לדין, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, נזק מקרי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצר ו/או בביצועי המוצר.
70. בכפוף לדין, המוצר ניתן לשימוש כפי שהוא. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות הלקוח.
71. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שבמקרה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול במוצר הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח, החברה תהא פטורה מביצוע תיקונים של כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. 
72. כמו כן, רשאית החברה לדרוש תמורה מהלקוח בעד תיקון שביצעה במוצר לפי דרישת הלקוח, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיחה החברה, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
72.1 כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
72.2 זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין;
72.3 תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן או החברה.
73. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעתו או לעדכנה.
74. החברה לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות, ההזמנות והרכישות בו.             
75. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית  (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 
קניין רוחני
76. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, המצאות, רעיונות, פיתוחים, שכלולים, תכנונים, תכנים, מידע, תוספות, שיפורים, יצירה, גילוי, עיצוב ומידע חסוי, אייקונים (icons) ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעביר, למכור, לשווק, להשתמש או להרשות שימוש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 
שונות
77. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם, לגבי אופיים או טיבם.
78. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
79. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.
80. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00-20:00,

במספר דרכים: בדואר האלקטרוני  ADFurniture18@Gmail.com או בטלפון: 08-6194555 או בפקס: 08-8526256.
81. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
82. מובהר כי בעקבות הרשמת המשתמש לאתר, ולרבות אישור המשתמש את התקנון הזה וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר, הפרטים שמסר המשתמש ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם החברה באמצעות פקסימיליה או מערכת חיוג אוטומטי או הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר.
83. למשתמש יש ההזדמנות בתקנון זה להלן להודיע לחברה כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
84. מובהר כי דבר הפרסומת מתייחס למוצר מסוג דומה למוצר שנרכש על ידי הלקוח עם הרשמתו או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור.
85. המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו דלעיל, ולבקש להסיר את פרטיו בכל עת מרשימת התפוצה של האתר. הודעת המשתמש כאמור תהא בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.

קטגוריות

Services

Be In Touch

Services

קטגוריות